VEDTEKTER SOM GJELDER BARNEHAGEN:

§1. Eierforhold
Midnattsol familiebarnehage skal organiseres som en ideell forening og eies av foreldrene.

§2. Formål
Barnehagen skal være et pedagogisk tilrettelagt aktivitetstilbud for barn i alderen 0-6 år, der man ønsker å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem.

Virksomheten skal drives i samsvar med til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Barnehagen følger kristent formålsparagraf.

§3. Opptaksmyndighet.
Barnehagen vil delta i fellesopptaket i regi av kommunen, og vil forholde seg til ventelisten som kommunen har.

§4. Opptakskriterier.
Opptaket baseres på følgende kriterier og i denne rekkefølgen:
Barn med spesielle behov
Bosted
Alder
Søsken i barnehagen
Kjønn
Søkeransinitet
Opptaket skal skje på en slik måte at barnegruppens sammensetning blir best mulig ut ifra en pedagogisk vurdering.

§5. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.
Barnehagen vil være med i fellesopptaket i Tromsø kommune. Barnehagen vil gjennomføre enkeltopptak ellers i året hvis dette er nødvendig.

Utmelding skal skje med 2 måneders varsel – regnet fra utløpet av den måned hvor oppsigelse fant sted. Det kan ikke sies opp mellom 1. april og 1. august.

For barn som skal begynne på skole påfølgende høst opphører avtalen automatisk 1. juli.

§6. Foreldrebetalingen.
Betalingen vil være i henhold til kommunens satser. Det skal i tillegg betales kr. 250,- pr. mnd. i kostpenger. Dette er behandlet og vedtatt av barnehagens styre. Betalingen skal skje forskuddsvis.

§7. Åpningstid og ferie.
Normal åpningstid for barnehagen vil være fra 07.30-16.30.
Barnehagen vil ha feriestengt i Fellesferien, romjulen og i påskeuken.

§9. Internkontroll.
Barnehagen har et internkontrollsystem som er lett tilgjengelig for personalet.
Systemet vil jevnlig bli gjennomgått og diskutert i personalgruppa, og ansvar for de ulike kontrollene fordelt på personalet.
Systemet vil utvikles i henhold til gjeldende lovverk, og vil være under kontinuerlig vurdering og oppdatering/justering.