Samarbeidspartnere

 

Vi samarbeider på ulike områder med forskjellige aktører innenfor barnehageområdet.

Vi samarbeider med kommunen når det gjelder opptak, tildeling av driftstilskudd, opplæring i forskjellige metoder, sikkerhetsrommet og vi har sammen med de andre familiebarnehagene i Tromsø, et årlig møte med fag og – utviklingsenheten og byråd for utdanning.

Vi samarbeider med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) både i forhold til enkelt barn og barnegruppen generelt ved behov.

Vi er pliktig gjennom lov til å varsle barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt, mishandling el. vi har også opplysningsplikt til barnevernet dersom de ønsker å innhente opplysninger.

Vi samarbeider med Lunheim skole og andre barnehager i nærområdet i forhold til overgangen mellom barnehage og skole. Hvert år arrangeres flere skoletreff, som barnehagen deltar på for de barna som skal begynne der.

Vi samarbeider også med andre familiebarnehager i Tromsø. Vi har jevnlige samarbeidsmøter i løpet av året, vi har årlig førstehjelpskurs sammen i regi av Røde Kors. Vi samles også av og til, til andre felles aktiviteter som kino, gym etc. når det passer.